Art For All

Celem firmy jest: Szkolenia dla nauczycieli. Warsztaty dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej. Animacje dla dzieci. Produkcja spektakli teatralnych, profilaktycznych i performanców artystycznych. Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Działalność wspomagająca edukację. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Dane

Adres WWW:

www.slowedukacja.pl

Kontakt

Telefon: 508096256

Oferta

Zakres działań:

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując kursy doskonalące;

Doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne, upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego;

Doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Wdrażanie i wspieranie innowacji w zakresie doskonalenia metod i technik nauczania, wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

Badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

organizowanie konferencji metodycznych;

Prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, zajęć warsztatowych lub innych szkoleń, opracowanie nowatorskich rozwiązań programowych lub metodycznych;

Wspomaganie nauczycieli w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym oraz udzielanie im pomocy metodycznej oraz merytorycznej;

Organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.

Udzielanie merytorycznej pomocy dyrektorom i nauczycielom;

Wspomaganie organizacji turniejów i konkursów;

Szeroką współpracę z różnymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

 

Szkolenia:

Aktywizujące metody nauczania - metoda treningu twórczości.

Aktywizujące metody nauczania - metoda dramy.

Drama i techniki teatralne w nauczaniu języków obcych. 

Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela.

Emisja  higiena głosu z elementami wystąpień publicznych.

Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Konflikt w szkole, rodzaje, przyczyny, przeciwdziałanie.

Uczeń z dysleksją. 

Przygotowanie zajęć i prezentacji z użyciem metod multimedialnych.

I wiele innych.

 Formularz kontaktowy

 
 _______  _____  _____  _____ 
 |__  __| / ____| | __ \ | __ \ 
  | |  | | __ | |__) | | | | |
  | |  | | |_ | | ___/ | | | |
  | |  | |__| | | |   | |__| |
  |_|   \_____| |_|   |_____/ 
                   
                   

Lokalizacja